www.solavoznje.si
Search
Search

Na podlagi 14. člena Ustanovnega akta Sekcije avtošol pri GZS-Podjetniško trgovski zbornici so članice Sekcije avtošol na ustanovnem zboru dne 10.11.1999 sprejele Kodeks etike in morale in ga na zboru dne 20.1.2009 in dne 22.11.2011 dopolnile. Članice Združenje šol vožnje Slovenije so ga dne 06.12.2013 spremenile in dopolnile, tako da se v prečiščenem besedilu glasi:

 

KODEKS ETIKE V ŠOLAH VOŽNJE

 

1. člen

 

Združenje šol vožnje, ki deluje v okviru Podjetniško trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, določa sledeči Kodeks etike v šolah vožnje pri izvajanju dejavnosti za:

 • pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo dejavnost šol vožnje (v nadaljevanju šole vožnje).
 • za fizične osebe, ki delujejo v okviru šol vožnje in za druge udeležence v dejavnosti šol vožnje.

 

2.  člen

 

Šola vožnje si mora v pozitivnem smislu, po svojih najboljših močeh prizadevati in delovati tako da:

1.  deluje v skladu s poslovno etiko in moralo, na naslednjih načelih: 

 • Odnosi med šolo vožnje in uporabniki storitev morajo temeljiti na medsebojnem spoštovanju, strpnosti, iskrenosti, spoštovanju osebnosti in dostojanstva ter zaupanju.
 • Izključevati morajo podcenjevanje, poniževanje, zapostavljanje in podobno.
 • Dosledno spoštuje pisno ali ustno dogovorjene ponudbene ali pogodbene obveznosti do poslovnih partnerjev, ob upoštevanju načel dobrih poslovnih običajev.
 • V odnosih do drugih, konkurenčnih šol vožnje, tako članic kot nečlanic združenja, je korektna in o njih in njihovih članih ne širi škodljivih ali neresničnih informacij.
 • Pri svojem poslovanju upošteva strokovne normative o minimalnih ekonomsko utemeljenih tarifnih postavkah za opravljanje storitev na podlagi predpisanih kriterijev. 
 • Do svojih poslovnih partnerjev, dobaviteljev in uslužbencev ravna pošteno, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
 • S svojim zgledom in delovanjem skrbi za ugled združenja.

2.  Šole vožnje se bodo vzdržale vseh ravnanj, ki pomenijo nelojalno konkurenco. Nelojalna konkurenca je vsako dejanje šole vožnje pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti  škoda drugim šolam vožnje, zlasti pa: 

 • ekonomsko neutemeljeno ponujanje cen storitev z namenom pridobivanja poslov in izločanja drugih šol vožnje s trga;
 • obljubljanje brezplačnih storitev strankam z namenom pridobivanja poslov;
 • reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, ali z zlorabo izrabiti nepoučenost ali lahkovernost strank;
 • reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje storitev z navajanjem podatkov ali uporabo izrazov, s katerimi se izkorišča ugled druge šole vožnje ali njenih storitev oziroma ocenjuje, podcenjuje ali omalovažuje druge šole vožnje ali njene storitve;
 • pridobivanje strank z dajanjem ali obljubljanjem nagrad ali kakšne druge premoženjske koristi ali ugodnosti, ki po vrednosti občutneje presega vrednost storitve;
 • protipravno pridobivanje poslovne skrivnosti druge šole vožnje ali neupravičeno izkoriščanje zaupane poslovne tajnosti druge šole vožnje;

3. V skladu s svojimi zmožnostmi sodeluje pri širjenju prometne kulture v kraju delovanja, predvsem pa z SPV, društvi zavodi in ostalimi organizacijami skrbi za  večjo varnost v cestnem prometu.

4. Pri svojem delu spoštuje ustanovni akt in ostale akte, ki določajo delovanje združenja, aktivno sodeluje pri njenem delu in spoštuje sklepe organov združenja.

5. Od svojih uslužbencev, učiteljev vožnje in učiteljev predpisov o varnosti cestnega  prometa zahteva dosledno spoštovanje in izvajanje predpisanih strokovnih vsebin izobraževanja, vodenja evidenc in druge, z zakonom zahtevane dokumentacije.

6. Omogoča in skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojega kadra.

7. Vse šole vožnje, ki bi želele poudariti zavezanost k temu Kodeksu, lahko  sprejmejo izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa na posebnem obrazcu, ki ga sprejme izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije.

8. Družbe članice Združenja šol vožnje Slovenije, ki podajo izjavo iz prejšnje točke, prejmejo posebno potrdilo združenja. Združenje letno ažurira potrdila, tako da  šolam vožnje, ki so sprejele izjavo v skladu s prejšnjo točko, pošlje posebne  nalepke z aktualno letnico, za katero potrdilo velja.

9. Seznam šol vožnje, ki so sprejele izjavo iz prejšnje točke  tega Kodeksa, vodi in ažurira strokovna služba PTZ GZS. Seznam se objavi na spletnih straneh  združenja.

10. Šolo vožnje, ki ji je s strani komisije Združenja šol vožnje Slovenije izrečen ukrep zaradi kršitve Kodeksa, Izvršilni odbor izloči s  seznama iz prejšnje točke. Šola vožnje ima pravico ponovno podati izjavo o zavezi k spoštovanju tega Kodeksa po enem letu od izločitve s seznama.

 

3. člen

 

Kršenje določil tega kodeksa etike in morale je disciplinski prekršek in kot tak podvržen disciplinski odgovornosti članice. Kršitve se obravnavajo v skladu z disciplinskim pravilnikom združenja, ki je eden izmed aktov združenja.

 

4. člen

 

Ta kodeks etike v šolah vožnje začne veljati z dnem sprejema. S sprejemom tega kodeksa preneha veljati Kodeks etike in morale, ki je bil sprejet na ustanovnem zboru Sekcije avtošol z dne 10.11.1999.

 

Copyright 2024 by Prometej inženiring Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top